جست‌و‌جوی همه منابع
رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۱ پست بانك ۲/۵/۸۴ تا اعلام انصراف یکی از دو طرفین
۲ مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه ۳۱/۳/۸۵ ۳۱/۰۳/۸۷
۳ دانشگاه امام صادق(ع) ۳۰/۱۰/۸۵ ۳۰/۱۰/۸۷
۴ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ۱۲/۷/۸۵ ندارد
۵ انجمن علوم سياسي ايران ۱۴/۱۲/۸۵اصلاحيه ۱۲/۸/۸۶ ۱۴/۱۲/۸۷
۶ دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ۲۲/۲/۸۶ ۲۲/۰۲/۸۸
۷ انجمن جامعه‌شناسي ايران ۲۶/۲/۸۶اصلاحيه ۱۳/۸/۸۶ ۲۶/۰۲/۸۸
۸ انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ۰۴/۰۴/۸۶ ۰۴/۰۴/۸۸
۹ نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در يونسكو ۲۵/۴/۸۶ ۲۵/۰۴/۹۰
۱۰ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ۲۸/۶/۸۶ ۲۸/۰۶/۸۷
۱۱ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي ۲۸/۸/۸۶ ۲۸/۰۸/۹۰
۱۲ انجمن آموزش عالي ايران ۲۰/۱/۸۷ ۲۰/۰۱/۸۹
۱۳ دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۴/۳/۸۷ ۰۴/۰۳/۸۸
۱۴ انجمن زبان شناسی ايران ۹/۴/۸۷ ۰۹/۰۴/۸۹
۱۵ دانشگاه دورهام انگليس ۴/۶/۸۷ ۰۴/۰۶/۸۹
۱۶ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳/۸/۸۷ ۱۳/۰۸/۸۹
۱۷ انجمن انسان شناسی ايران ۱۹/۸/۸۷ ۱۹/۰۸/۸۸
۱۸ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۲۱/۱۱/۸۷ ۲۱/۱۱/۸۸
۱۹ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) ۲۵/۱۰/۸۷ ندارد
۲۰ انجمن مطالعات برنامه درسي ۹/۱۱/۸۷ ۰۹/۱۱/۸۹
۲۱ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ۶/۵/۸۸ ۰۶/۰۵/۸۹
۲۲ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۳/۶/۸۸ ندارد
۲۳ معاون اداري ـ مالي دانشگاه تهران ۲۱/۶/۸۸ ۲۱/۰۶/۹۰
۲۴ انجمن ايراني تاريخ ۲۴/۸/۸۸ ۲۴/۰۸/۸۹
۲۵ معاونت دانشجويي وزارت علوم ۱۹/۸/۸۸ ۱۹/۰۸/۹۰
۲۶ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۲۸/۹/۸۸ ۳۱/۰۶/۸۹
۲۷ مركز اسلامي آفريقا ۷/۱۰/۸۸ ۰۷/۱۰/۸۹
۲۸ معاونت آموزشي وزارت علوم ۱۸/۱۲/۸۸ ۱۸/۱۲/۸۹
۲۹ رايزني علمي جمهوري اسلامي ايران در بريتانيا و ایرلند ۱۹/۲/۸۹ ۱۹/۰۲/۹۰
۳۰ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي ۲۴/۸/۸۹ ۲۴/۰۸/۹۰
۳۱ انجمن ايراني تاريخ ۲۴/۸/۸۹ ۲۹/۱۲/۹۰
۳۲ دانشكده مطالعات جهان ۶/۹/۸۹ بابت برگزاری همایش
۳۳ انجمن علوم سياسي ايران ۲۸/۹/۸۹ ۳۱/۰۳/۹۰
۳۴ دانشگاه امام صادق (ع) ۷/۷/۸۹ ۰۷/۰۷/۹۱
۳۷ انجمن انسان‌شناسي ايران ۱۲/۴/۸۹ ۱۲/۰۴/۹۰
۳۸ انجمن آموزش عالي ايران ۲۳/۴/۸۹ ۲۳/۰۴/۹۱
۴۰ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۲۷/۱/۹۰ ۳۱/۰۱/۹۱
۴۱ دانشگاه علامه طباطبايي ۲۵/۳/۹۰ ۲۵/۰۳/۹۲
۴۲ دانشكده مطالعات جهان ۲۷/۴/۹۰ ۳۰/۰۴/۹۰
۴۳ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱۹/۷/۹۰ ۱۹/۰۷/۹۲
۴۴ انجمن ایرانی تاریخ ۲/۸/۹۰ ۰۲/۰۸/۹۱
۴۵ دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ۹/۸/۹۰ ۰۹/۰۸/۹۳
۴۶ دانشگاه U.K.M مالزی ۴/۱۰/۹۰ بابت برگزاری همایش
۴۷ اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران ۱۱/۱۰/۹۰ ۱۱/۱۰/۹۲
۴۸ مؤسسه ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان ۲۱/۱۰/۹۰ ۲۱/۱۰/۹۴
۴۹ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۳/۱۱/۹۰ ۰۳/۱۱/۹۲
۵۰ مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور ۱۹/۱۱/۹۰ ۱۹/۱۱/۹۳
۵۱ سازمان امور دانشجویان ۲۲/۱۲/۹۰ ۲۲/۱۲/۹۲
۵۲ انجمن علوم سیاسی ايران ۱۷/۱۲/۹۰ ندارد
۵۳ انجمن آموزش عالی ایران  ۲۸/۹/۹۰ ۲۸/۰۹/۹۲
۵۴ مؤسسه مطالعات ملی ۳۱/۴/۹۱ ۳۱/۰۴/۹۲
۵۵ انجمن انسان‌شناسی ایران ۱۹/۲/۹۱ ۱۹/۰۲/۹۳
۵۶ مرکز اسلامی آفریقا ۲۷/۰۴/۹۱ ۲۷/۰۴/۹۳
۵۷ معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۰۶/۱۰/۹۱ ۰۶/۱۰/۹۳
۵۸ معاونت آموزشی وزارت علوم ۰۴/۰۵/۹۱ ۰۴/۰۵/۹۲
۵۹ سازمان زیباسازی شهر تهران ۲۶/۴/۹۱ ۲۶/۴/۹۳
۶۰ سازمان تعزیرات حکومتی ۰۴/۰۴/۹۲ ۰۴/۰۴/۹۳
۶۱ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰۷/۰۷/۹۲ ۰۷/۰۷/۹۴
۶۲ دانشگاه پالرمو ایتالیا ۰۵/۰۷/۹۲ ۰۵/۰۷/۹۶
۶۳ انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۱۶/۰۴/۹۲ ۱۶/۰۴/۹۴
۶۴ دانشگاه باقرالعلوم (ع) ۱۰/۱۲/۹۲ ۱۰/۱۲/۹۵
۶۵ مرکز مطالعات زنان دانشگاه امام حسین (ع) ۱۸/۱۲/۹۲ ۱۸/۱۲/۹۳
۶۶ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۱/۰۲/۹۳ ۳۱/۰۲/۹۴
۶۷ مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳/۰۳/۹۳ ۱۳/۰۳/۹۴
۶۸ مرکز تحقیقات علوم انسانی آفرینش ۲۳/۱۲/۹۳ ۲۳/۱۲/۹۴
۶۹ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۷/۱۲/۹۳ ۱۷/۱۲/۹۵
۷۰ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۲/۰۳/۹۴ ۰۲/۰۳/۹۵
۷۱ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ۳۰/۰۲/۹۴ ۳۰/۰۲/۹۵
۷۲ انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی ۲۴/۰۵/۹۴ ۲۴/۰۵/۹۵
۷۳ پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه امیرکبیر ۱۳/۰۴/۹۴ ۱۳/۰۴/۹۶
۷۴ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۰۲/۰۶/۹۴ ۰۲/۰۶/۹۶
۷۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۳۱/۰۴/۹۴ بابت چاپ کتاب جامعه‌شناسی تاریخی
۷۶ دانشگاه ملی قزاقستان ۰۹/۰۴/۹۵ ۱۶/۰۱/۹۸
۷۷ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۱۷/۰۷/۹۱ ندارد
۷۸ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۲۳/۰۶/۹۴ ۱۰/۰۸/۹۴
۷۹ صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (انتشار مشترک آثار) ۱۸/۰۸/۹۵ ۱۸/۰۸/۹۷
۸۰ مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۲۹/۰۸/۹۵ ۲۹/۰۸/۹۷
۸۱ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۲۱/۰۴/۹۶ ۳۰/۰۸/۹۶
۸۲ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۳۱/۰۳/۹۶ ۳۱/۰۳/۹۹
۸۳ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ۲۷/۱۲/۹۶ ۲۷/۱۲/۹۸
۸۴ مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام ۰۱/۰۴/۹۷ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲
۸۵ دانشگاه پاریس ۱۳ ۲۴/۰۹/۹۶ ندارد
۸۶ موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه  UPM مالزی ۲۵/۰۵/۹۷ ندارد
۸۷ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۰۵/۰۹/۹۷ ۰۵/۰۹/۹۹
۸۸ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۳/۰۹/۹۷ ۱۳/۰۹/۹۹
۸۹ دانشگاه بوعلی همدان ۲۶/۱۰/۹۷ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰
۹۰ سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۴/۱۱/۹۷ ۱۴/۱۱/۹۹
۹۱ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۱۷/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲
۹۲ موافقت‌نامه تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرح‌های فناورانه ۱۳/۰۹/۹۷ ۱۳/۰۹/۹۹
۹۳ مؤسسه خانه کتاب ۲۳/۰۷/۹۸ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰
۹۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۰۶/۰۸/۹۸ ۰۶/۰۸/۱۴۰۱
۹۵ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۰۱/۱۱/۹۸ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲